Ethische gedragscode en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als zorgorganisatie heeft emeis en elk van haar medewerkers een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de Gedragscode Ethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vind je de 16 principes waarvoor emeis zich engageert. Elke emeis-medewerker wordt getraind op deze belangrijke principes.

Lees de volledige Gedragscode

Specifieke gedragscode tegen corruptie en beïnvloeding

emeis voert een nultolerantiebeleid ten aanzien van elke vorm van corruptie en beïnvloeding. Onze gedragscode tegen corruptie moet alle medewerkers helpen om zich op een goede manier te gedragen op het gebied van bedrijfsethiek. Ze is van toepassing op alle entiteiten van emeis wereldwijd, en dit op de medewerkers, directeurs en lijnmanagers.

Lees hier de gedragscode anticorruptie

Four people having a standup meeting

Fundamenten van de activiteiten.

emeis is een organisatie die helemaal ten dienste staat van de bewoners en medewerkers. Een operationele omkadering op het terrein, plus een hoogstaand aanbod van voorzieningen, maken een algemeen kwaliteitsbeleid mogelijk.

Elk emeis-team zet zich in met hart en ziel!

Ieder team, verbonden aan een emeis-woonzorgcentrum of -assistentiewoning, engageert zich voor de hen toevertrouwde bewoners. De essentiële waarden van emeis, samen met de 78.000 medewerkers wereldwijd opgesteld:  

Toewijding aan menselijkheid

Omdat we onze menselijkheid tonen wanneer we zorg dragen voor de meest kwetsbaren.

Ons vak is een individuele en collectieve toewijding, ten dienste van kwetsbare personen. Zij hebben al onze hulp nodig om hun vitaliteit, waardigheid en individualiteit te behouden.
Elk van ons neemt persoonlijke verantwoordelijkheid om onze ethische principes met empathie te handhaven. Elke zorghandeling, elk gebaar, elk woord is een uiting van onze toewijding aan onze anderen, een teken van het grootste respect voor wie ze zijn.

Levenslust

Omdat de zorg voor anderen is het cultiveren van de zin in het leven

Het verzorgen en begeleiden van verzwakte mensen, is hen helpen om hun leven weer op te pikken of zich vitaal te voelen. Dit is een weg die we hand in hand afleggen met elke patiënt, elke bewoner en elke familie. 
We dragen onze eigen vitaliteit over aan hen voor wie we zorgen. We onderhouden hun levenslust door onze positieve houding en door activiteiten of projecten die passen bij elk individu. 
We kunnen de impact van onze zorg meten via hun glimlach. 

Leergierigheid

Omdat hoe meer we leren, hoe beter we zorg dragen. 

Dit is onze gedeelde ingesteldheid bij de uitoefening van ons vak.  
We zijn steeds op zoek naar manieren om onze werkwijzen te verbeteren. Daarbij luisteren we naar betekenisvolle bijdragen uit de meest nuttige hoeken: artsen, zorgverleners, elkeen die betrokken is bij de omkadering en het welzijn, alsook patiënten, bewoners en hun familie. 


Het is onze collectieve verantwoordelijkheid als Groep.  

Ons vakgebied brengt diverse disciplines samen, die voortdurend evolueren dankzij technologische, culturele, menselijke en sociale innovatie of via vernieuwende initiatieven op het terrein. In elke voorziening en overal waar we actief zijn, is de kwaliteit van onze zorg en begeleiding gesteund op de meest geavanceerde kennis.

Wederzijdse hulp

Omdat het helpen van anderen begint met het helpen van elkaar. 

Het is onze manier van werken. 
We delen al onze middelen tussen onze sites. We helpen elkaar binnen elk team. We kunnen rekenen op elkaar, in vol vertrouwen.


Solidariteit, een prioriteit in de samenleving. 

Om de enorme uitdaging aan te gaan van het zorgen voor en begeleiden van kwetsbare mensen, is het essentieel dat overheden, vrijwilligers, lokale spelers en de private sector goed samenwerken. 
We dragen hiertoe bij, op elk niveau.

Apartment building

Het hart op de juiste plaats.

In de zorgsector is het logisch dat ethiek en respect voor het individu deel uitmaken van de bedrijfscultuur. Vanuit maatschappelijk oogpunt ondersteunt emeis verschillende nationale verenigingen zoals France Alzheimer en organisaties die zich inzetten voor medisch onderzoek.

De maatschappelijke betrokkenheid van emeis manifesteert zich daarnaast vooral op vlak van lokale integratie. Want we zijn overtuigd dat teams en bewoners zich meer betrokken voelen bij programma’s dichtbij.

Zo organiseert elk woonzorgcentrum regelmatig acties in de buurt, vaak ten voordele van kinderen. Bewoners hebben immers veel baat bij generatieoverschrijdende contacten. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld opnieuw een verantwoordelijke rol opnemen en/of hun kennis overdragen.

Elderly people sitting on a bench in the gardne

Ook zorg voor de planeet

Elk nieuw emeis-gebouw voldoet aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zo houden we voor nieuwbouwprojecten rekening met het gebruik van hernieuwbare energie en HEQ-criteria (High Environmental Quality). Zo beperken we de milieu-impact en garanderen tegelijk gezonde, comfortabele levensomstandigheden.