Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website

Copyright – Intellectueel eigendomsrecht: Deze website en de volledige inhoud ervan (met onder meer foto's, logo's, merken en allerlei informatie) zijn beschermd door het auteursrecht. emeis Belgium, hieronder de 'Uitgever' genoemd, verleent internetgebruikers enkel het recht de website te bekijken, met uitsluiting van het hergebruik van het geheel of een deel van de inhoud van deze website voor welk doel dan ook. De toelating tot reproductie wordt enkel toegekend in digitale vorm op de computer waarop de website wordt geraadpleegd om de door de internetbrowser van de gebruiker geconsulteerde pagina's weer te kunnen geven. Alle reproductierechten zijn exclusief voorbehouden aan de 'Uitgever', met inbegrip van de rechten betreffende downloadbare documenten (logo's, foto's, allerlei informatie of andere). De te downloaden documenten worden eveneens beschermd door het auteursrecht. De gebruiksbeperkingen met betrekking tot die documenten worden op de pagina's van de desbetreffende website aangegeven. Alle op onze website aanwezige elementen worden beschermd door de bepalingen van de wetgeving inzake intellectuele eigendom: het gaat hierbij onder meer om redactionele elementen op de website, elementen voor de weergave van pagina's en de nodige software voor het gebruik ervan, logo's, afbeeldingen, foto's en grafieken van welke aard dan ook. Iedere volledige of gedeeltelijke weergave van de website door welk bedrijf dan ook, zonder uitdrukkelijke en exclusieve toelating van de 'Uitgever' is verboden en wordt als namaak beschouwd. Hetzelfde geldt voor de op de website aanwezige gegevensbanken.  

Persoonlijke gegevens

Bescherming van persoonsgegevens

Introductie 

emeis Belgium is een voortrekker in de zorg voor senioren via diverse  gespecialiseerde voorzieningen in België. 
emeis Belgium verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG »). 
Dit privacybeleid dat onderworpen is aan de toepasselijke wet- en regelgeving zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Het is voor het laatst bijgewerkt op 21 maart 2023. 

Wie verwerkt uw gegevens ?

emeis Belgium, geregistreerd onder nummer BE0887.690.451, met maatschappelijke zetel te 1037 Chaussée d’Alsemberg 1180 Uccle, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Wat zijn de doeleinden en de rechtsgrondslagen voor de verwerking ?

1. Voor de residenten en hun verwanten 

 • Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de verblijfsovereenkomst ten behoeve van de zorgverlening en de facturering en betaling van diensten. Hiervoor verzamelen wij identificatiegegevens zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, gezondheidsgegevens en uw rijksregisternummer.
 • Wij verzamelen strikt noodzakelijke persoonsgegevens die rechtstreeks verband houden met uw zorgvraag en de zorgverlening. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan federale en regionale wettelijke verplichtingen zoals de KATZ-schaal en BelRAI om de uitvoering van een zorgplan te ondersteunen en de kwaliteit en continuïteit van uw zorg te optimaliseren. Wij verzamelen strikt noodzakelijke persoonsgegevens die rechtstreeks verband houden met uw zorgvraag en de zorgverlening. 
 • Om op een gepaste en verantwoorde manier zorg te kunnen verlenen, is het noodzakelijk dat u ons de gevraagde gegevens verstrekt. Het niet verstrekken van deze gegevens kan ons beletten de verblijfsovereenkomst uit te voeren en daarmee de zorg te verlenen.
 • In het kader van de zorgverlening kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen van andere personen, zoals contactpersonen. In dat geval verzamelen wij onder andere de naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Wij verzamelen persoonsgegevens (uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw antwoorden) voor de uitvoering en follow-up van een elektronisch tevredenheidsenquête door een onafhankelijke leverancier overeenkomstig met ons gerechtvaardigd belang en onze kwaliteitsverbintenissen indien u besluit uw anonimiteit op te heffen. 
 • Wij verzamelen persoonsgegevens in het kader van onze bemiddelingsdienst in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang. De verzamelde gegevens zijn uw naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, de inhoud van uw klacht en de woning waarop uw klacht betrekking heeft.  

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

2. Kandidaat-medewerkers / sollicitanten

 • Wij verzamelen uw persoonsgegevens in het kader van een aanwerving die noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst. De gegevens die wij over u verwerken zijn de gegevens met betrekking tot uw identiteit, uw contactgegevens, werkervaring, opleidingen, werkvoorkeuren en alle andere informatie op uw CV. 

3. Leveranciers

 • Wij verzamelen uw persoonsgegevens in het kader van de overeengekomen diensten volgens de aard van het ondertekende contract en voor het beheer van de facturering van deze diensten en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen door de autoriteiten (bv. de belastingdienst). 

Via onze website kunt u ons een vraag stellen of contact met ons opnemen via een contactformulier. Wij gebruiken de gegevens die u in het contactformulier invult : uw identiteit, uw contactgegevens en de informatie die u ons telefonisch of via de online contactformulieren heeft verstrekt, alleen om uw vraag te beantwoorden of om indien nodig contact met u op te nemen.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er gevraagd of u het gebruik van cookies wilt accepteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit tekstbestand bevat gegevens die u op onze website invoert. Door het gebruik van cookies kunnen wij u beter van dienst zijn op de website. Voor meer informatie gelieve ons cookiebeleid te raadplegen. 


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ? 

emeis Belgium bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. In het geval dat de wet- en regelgevingen vereisen dat de persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zal emeis Belgium deze gegevens gedurende die periode bewaren.

 • Administratieve gegevens van residenten worden na het einde van de zorg gedurende tien jaar bewaard.
 • Medische gegevens van residenten worden na het einde van de zorg gedurende dertig jaar bewaard. 
 • Financiële gegevens met betrekking tot zorgdeclaraties worden tot tien jaar na het einde van de zorg bewaard.
 • Gegevens uit de tevredenheidsenquête worden vijf jaar bewaard.
 • Gegevens met betrekking tot onze bemiddelingsdienst worden gedurende vijf jaar bewaard. 
 • De gegevens van kandidaten (CV en sollicitatiebrief) en de beslissing na de sollicitatie (afwijzing of goedkeuring) worden maximaal één jaar na de sollicitatie bewaard.
 • Gegevens met betrekking tot de prestaties van een leveranciersdienst worden voor een periode van tien jaar bewaard.
Wie zijn de ontvangers van uw gegevens ?

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het bevoegde personeel van emeis Belgium, haar instellingen en filialen. 
In sommige gevallen, moet emeis Belgium persoonsgegevens delen in het kader van een samenwerking in de gezondheidssector. Het betreft de samenwerking met huisartsen, apothekers of ziekenhuizen. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging ervan. 
De wet- en regelgeving verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsorganisaties of andere instanties. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij uw gegevens doorgeven aan het Instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) in overeenstemming met het financieringssysteem dat is opgezet in verband met de verlening van uw zorg. 
Wij geven uw gegevens door aan ziekenfondsen (naam, voornaam, rijskregisternummer, afhankelijkheidsgraad).
Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan uw wettelijke vertegenwoordiger, bewindvoerder of vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen om hun taken te kunnen vervullen en aan de inspectiediensten in het kader van hun taken. 
Uw gegevens worden niet aan derden meegedeeld, tenzij op verzoek van de bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten. 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?

emeis Belgium stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Alle medewerkers van emeis Belgium en de door emeis Belgium ingeschakelde zorgverleners hebben een geheimshoudingplicht die van toepassing is op alle door emeis Belgium verwerkte persoonsgegevens.  Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen ?

Als u informatie wenst over de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, kunnen wij u die alleen verstrekken als uw identiteit voldoende duidelijk is (identificatie) en als u werkelijk de persoon bent die u beweert te zijn (authenticatie). Wij verstrekken geen gevens via telefoon of e-mail zonder zeker te zijn van de identiteit van onze gesprekspartner. Daarmee zorgen wij ervoor dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. 
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet van 30 juli 2018, heeft u het recht op inzage van uw gegevens, op rectificatie ervan, op wissing ervan, op bezwaar tegen of beperking van de verwerking ervan. U kunt ook te allen tijde uw toestemming intrekken. 
U kunt deze rechten uitoefenen : 
•    Per post : emeis Belgium, ter attentie van de Functionaris voor Gegevensbescherming, 1037 Chaussée d’Alsemberg, 1180 Uccle. 
•    Per e-mail : dpo.be@orpea.net

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Hyperlinks

Gebruik – Afwijzing van aansprakelijkheid

Ieder gebruik van deze website dat niet in overeenstemming is met de hierboven aangegeven punten, tenzij anders bepaald op de website of mits uitdrukkelijke en exclusieve voorafgaande toelating van de 'Uitgever', is verboden en valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Overigens valt het gebruik van de informatie op deze website onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. We kunnen hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, om welke reden dan ook en welke de gevolgen ervan ook mogen zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor om het even welke fout of weglating op deze website en we behouden ons het recht voor de inhoud van deze website op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren en/of aan te vullen. Door deze website te gebruiken aanvaardt de gebruiker – zonder voorwaarde noch voorbehoud – het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Ieder geschil dat zou ontstaan uit het gebruik van deze website of de verspreiding van de op de website aanwezige informatie valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, waarbij het Belgisch recht van toepassing is.

Beperkingen op de toegang en/of het gebruik

De toegang tot de website www.emeis.be en/of de op deze website aanwezige informatie en documenten kunnen, in bepaalde landen, het voorwerp uitmaken van wettelijke of reglementaire beperkingen. Personen die de website www.emeis.be en/of de op de website aanwezige informatie en documenten wensen te raadplegen dienen zich dan ook voorafgaandelijk van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en zich hiernaar te schikken. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst emeis Belgium iedere aansprakelijkheid af voor het overtreden van deze beperkingen door wie dan ook. De personen die gebruik maken van de website www.emeis.be zijn verantwoordelijk voor alle gevolgen (zowel voor zichzelf als voor de groep emeis Belgium) van een inbreuk op deze beperkingen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gebruiker wordt op de hoogte gesteld van het feit dat tijdens zijn bezoek aan de website automatisch een cookie geïnstalleerd kan worden in zijn internetbrowser. Een cookie is een element dat niet bestemd is om de gebruiker te identificeren maar om informatie te registreren over het browsen van deze gebruiker op de website. Met behulp van de gepaste parameters in zijn internetbrowser kan de gebruiker op de hoogte gesteld worden van de aanwezigheid van cookies en de installatie ervan eventueel uitschakelen. 

Weergave

Voor een optimale weergave van de website raden we u aan uw internetbrowser up-to-date te houden om van de recentste ontwikkelingen te kunnen genieten.

Cookies

Voor de goede werking van deze site maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. De cookies die binnen de website worden gebruikt zijn:

Noodzakelijk
 • axeptio_all_vendors (Axeptio): Slaat de toestemming van de gebruiker op om cookies te gebruiken voor het huidige domein. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP.
 • axeptio_authorized_vendors  (Axeptio): Slaat de toestemming van de gebruiker op om cookies te gebruiken voor het huidige domein. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP.
 • axeptio_cookies (Axeptio). Slaat de toestemming van de gebruiker op om cookies te gebruiken voor het huidige domein. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP.
 • _GRECAPTCHA (Google). Deze cookie wordt gebruikt om mensen van robots te onderscheiden. Dit is gunstig voor de website om geldige rapporten te maken over het gebruik van hun site. Vervaldatum 179 dagen. Soort HTTP.
 • AEC (Google). Zorgt ervoor dat de verzoeken die in een browsersessie worden gedaan, afkomstig zijn van de gebruiker en niet van andere sites. Vervaldatum 6 maanden. Soort HTTP.
Marketing
 • _fbp (Facebook). Gebruikt door Facebook om een ​​reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime aanbiedingen van externe adverteerders. Vervaldatum 3 maanden. Soort HTTP. 
 • datr (Facebook). Gebruikt door Facebook voor fraudepreventie. Vervaldatum 2 jaar. Soort HTTP. 
 • sb (Facebook). Gebruikt door Facebook om browsergegevens op te slaan. Vervaldatum 2 jaar. Soort HTTP. 
 • xs (Facebook). Gebruikt door Facebook om een ​​unieke sessie-ID op te slaan. Vervaldatum 3 maanden. Soort HTTP. 
 • _gcl_au (Google). Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de effectiviteit van advertenties op verschillende websites die hun services gebruiken. Vervaldatum 2 maanden. Soort HTTP. 
 • __Secure-1PSIDCC (Youtube). Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw belangen. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP. 
 • __Secure-3PSIDCC (Youtube). Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP. 
 • CONSENT (Youtube). Wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig om de website te laten voldoen aan de AVG. Vervaldatum 2 jaar. Soort HTTP. 
 • PREF (Youtube). Om gebruikersvoorkeuren op te slaan. Vervaldatum 8 maanden. Soort HTTP. 
 • SIDCC  (Youtube). Om de identificatie van vertrouwd webverkeer te bieden. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP. 
 • VISITOR_INFO1_LIVE  (Youtube). Pogingen om de gebruikersbandbreedte te schatten op pagina's met ingesloten YouTube-video's. Vervaldatum 6 maanden. Soort HTTP. 
 • YSC (Youtube). Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van YouTube-video's die door de gebruiker zijn bekeken. Vervaldatum Sessie. Soort HTTP. 

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garanderen wij niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.  Wij maken u erop attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

emeis Belgium nv – Maatschappelijke zetel: Alsembergsesteenweg 1037 - 1180 UKKEL - BE0887.690.451

Contact: communication.emeisbelgium@orpea.net – Tel.: 02/333.45.50.